Mục tiêu của đề tài:

-          Xử lý các thông số địa hình, phân chia lưu vực

-          Chạy mô hinh SWAT, tính các thông số hình thái như độ dài con sông, diện tích lưu vực, hệ số uốn khúc sông…

-          Sử dụng GIS tính toán và dẫn xuất, biên tập các thông số phức tạp như mật độ mạng lưới sông, hệ số đối xứng lưu vực, hệ số dãn lưu vực…

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Dữ liệu, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/44 trang

(ht-ntn)

Date published: 02.04.2015 | 10:30
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trích xuất các thong số hình thái - thủy văn trên lưu vực sông Cả

Mục tiêu của đề tài:

-          Xử lý các thông số địa hình, phân chia lưu vực

-          Chạy mô hinh SWAT, tính các thông số hình thái như độ dài con sông, diện tích lưu vực, hệ số uốn khúc sông…

-          Sử dụng GIS tính toán và dẫn xuất, biên tập các thông số phức tạp như mật độ mạng lưới sông, hệ số đối xứng lưu vực, hệ số dãn lưu vực…

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Dữ liệu, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/44 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]