Độ chặt lu lèn của bê tông nhựa (BTN) là một trong các chỉ tiêu phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng lu lèn trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu mặt đường BTN
Date published: 03.07.2014 | 22:51
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8860-8:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 8: xác định hệ số độ chặt lu lèn

Độ chặt lu lèn của bê tông nhựa (BTN) là một trong các chỉ tiêu phục vụ cho việc kiểm tra chất lượng lu lèn trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu mặt đường BTN

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]