Kiến trúc Hà Nội không phong cách - lỗi có phải của KTS?
Quốc hội đang họp và bàn về "Luật đô thị & chức danh Kiến trúc sư trưởng" để lập lại kỷ cương. Trước khi làm việc mới, ta cần nghiêm túc soi lại việc cũ một chút, có như vậy mới rút ra được các bài học thích đáng, tránh lặp lại ở những lần sau.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]