Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đât
Date published: 30.01.2015 | 08:37
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
50 EP

Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đât năm …huyện...

Mẫu đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất (file Wordl

Đề cương là sự  tổng hợp các tiêu chuẩn, quy phạm về quy trình về lập kế hoạch sử dụng đất cho một huyện với  nội dung chính của đề cương nhiệm vụ gồm:

- Khái quát về vị trí địa lý, diều kiện tự nhiên huyện..

- Các nội dung chính thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất.. (lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]