0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án bảo về môi trường giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.doc)

Đề án bảo về môi trường giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc

- Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường trong những năm qua cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được quan tâm, được lồng ghép trong các chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đã được kiện toàn từ cấp tỉnh đến cấp xã; hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường từng bước được đầu tư. Chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng được hoàn thiện và thực thi hiệu lực, hiệu quả.

- Mục tiêu của Đề án bảo về môi trường giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc là: Tạo được phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động tham gia, hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân để từng bước cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Phân công, phân cấp rõ ràng, cụ thể về trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các Sở, ban ngành và UBND các cấp; tăng cường sự phối hợp, vào cuộc của các cơ quan truyền thông, tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác bảo vệ môi môi trường. Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các yêu cầu thực tiễn về bảo vệ môi trường của tỉnh

* Thời điểm lập đề án: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án bảo về môi trường giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc

(huycuong-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi