Tài liệu trình bày các quá trình sinh học trong xử lý nước ăn uống như quá trình hiếu khí, quá trình kỵ khí, sử dụng màng trong xử lý nước, quá trình xử lý bề mặt rộng.
Date published: 03.04.2014 | 11:06
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Basic Biological Processes In Cater Treatment

Tài liệu trình bày các quá trình sinh học trong xử lý nước ăn uống như quá trình hiếu khí, quá trình kỵ khí, sử dụng màng trong xử lý nước, quá trình xử lý bề mặt rộng. (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]