Bài giảng nói về nguồn phát sinh quản lý chất thải rắn y tế nói chung và tình hình quản lý chất thải rắn y tế ở Việt Nam nói riêng
Date published: 25.09.2014 | 09:52
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Quản lý chất thải rắn y tế

Tác giả: PGS- TS. Cù Huy Đấu

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Bài giảng nói về nguồn phát sinh quản lý chất thải rắn y tế nói chung và tình hình quản lý chất thải rắn y tế ở Việt Nam nói riêng

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]