Ứng dụng Gis theo thời gian để quản lý dữ liệu mạng lưới điện cấp Tỉnh
Date published: 30.01.2015 | 08:10
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Ứng dụng Gis theo thời gian để quản lý dữ liệu mạng lưới điện cấp Tỉnh

Nội dung đề tài:

- Phân tích hiện trạng dữ liệu mạng lưới điện.

- Lựa chọn một mô hình dữ liệu phù hợp để quản lý dữ liệu mạng lưới điện thay

đổi theo thời gian.

- Thiết kế mô hình dữ liệu phục vụ quản lý dữ liệu mạng lưới điện.

-  Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu để cài đặt mô hình dữ liệu

-  Ánh xạ mô hình dữ liệu vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

-  Chuyển dữ liệu mạng lưới điện vùng thử nghiệm vào cơ sở dữ liệu.

-  Viết một vài công cụ hỗ trợ khai thác dữ liệu và chạy kết quả thử nghiệm.   (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]