Ứng dụng phần mềm Waste, quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Lạt, Ứng dụng phần mềm Waste quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Lạt
Date published: 30.01.2015 | 08:09
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Ứng dụng phần mềm Waste quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Đà Lạt

Nội dung đề tài:

-Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường liên quan tới công tác quản lý chất thải rắn

tại Đà Lạt. 

-  Ứng dụng mô hình toán và phần mềm Waste giúp công tác báo cáo, thống kê

liên quan tới CTR tại thành phố Đà Lạt.

-  Dự báo được sự gia tăng dân số, dự báo lượng rác phát sinh cho thành phố Đà

Lạt trong những năm tới.Từ đó có thể dự báo được lượng phương tiện cần  thiết  để

đảm bảo công tác quản lý CTR cho thành phố đến năm 2020.   (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]