0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

- Nhận thức được vai trò của ngành thương mại, Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2020 đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 17/06/2011. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, Quy hoạch đã phát huy vai trò là quy hoạch trung tâm để định hướng cho phát triển thương mại tại các huyện, thị xã, thành phố, là cơ sở để hình thành hệ thống thương mại - dịch vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và từng bước cải thiện kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên đó là: Đánh giá hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên. Xác định những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương mại và quy hoạch thương mại trên địa bàn tỉnh. Phân tích, dự báo xu hướng phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Xác định những cơ hội, thách thức đối với phát triển thương mại và thực hiện quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch. Xây dựng nội dung (điều chỉnh, bổ sung) quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề xuất quan điểm, giải pháp và kiến nghị thực hiện quy hoạch.  Phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững, đưa thương mại trở thành một trong những động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+  Thuyết minh Quy hoạch phát triển thương mại đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên 

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Yên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

+ Bản đồ hiện trạng phát triển ngành thương mại tỉnh Phú Yên

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi