0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

- Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 733/QĐ-UB ngày 15/08/2011, trong quyết định nêu rõ vị trí, quy mô và định hướng phát triển khu trung tâm hiện hữu của tỉnh Điện Biên. Với mục tiêu xây dựng Điện Biên trở thành một đô thị văn minh hiện đại đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc truyền thống và tiến tới đưa Điện Biên thành đô thị loại II trước năm 2015. Để định hướng phát triển khu trung tâm hiện hữu Điện Biên Phủ được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu trước mắt, đảm bảo tính bền vững lâu dài trong tương lai, việc nghiên cứu lập Quy hoạch phân khu trung tâm hiện hữu của thành phố Điện Biên Phủ là hết sức cần thiết. Quy hoạch này phù hợp với yêu cầu công tác quản lý; tạo điều kiện khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển; từng bước củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia của đất nước

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại II, đưa thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng liên tỉnh khu vực Tây Bắc. Xây dựng và phát triển Khu trung tâm hiện hữu thành một Khu trung tâm đô thị hiện đại, kiến trúc - cảnh quan đặc trưng, có bản sắc, là trung tâm thương mại dịch vụ du lịch - bảo tồn nâng cao giá trị lịch sử, văn hóa trong đô thị thành phố Điện Biên. Quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt – Di tích chiến trường Điện Biên Phurkeets nối với các di tích và di sản văn hóa khác, tôn tạo khôi phục hệ thống di tích lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ kết nối với hệ thống di tích lịch sử của cả vùng. Giữ gìn, nâng cao chất lượng kiến trúc, cảnh quan đô thị của thành phố Điện Biên Phủ cũng như cảnh quan chung của cả thung lũng Mường Thanh. Giữ gìn bản sắc văn hóa trong đô thị và khu vực lòng chảo Điện Biên Phủ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc, đậm nét đặc trưng vùng Tây Bắc. Thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường sống bền vững. Tạo cơ sở, nền tảng, động lực cho thành phố Điện Biên Phủ phát triển thành trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội vùng Tây Bắc..

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hiện hữu thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi