Diện tích : 27.1189,1ha

Thành phần hồ sơ :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1.Phần bản vẽ

2.Phần thuyết minh

 

(b)

Date published: 08.06.2016 | 01:39
Available in Ebook
Quy hoạch chi tiết
150 EP

Quy hoạch chi tiết Trung tâm phường Phương Nam

Diện tích : 27.1189,1ha

Thành phần hồ sơ :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1.Phần bản vẽ

2.Phần thuyết minh

 

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]