0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 xây dựng xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Xã Hoàng Kim là một xã đồng bằng nằm ở phía Tây Nam huyện Mê Linh, cách trung tâm huyện lỵ 20 km, có tỏng diện tích theo địa giới hành chính là 609,99ha. Sau 6 năm triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, xã Mê Linh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đã phát sinh một số vấn đề cần phải điều chỉnh.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh đến năm 2030, tỷ lệ:1/5000

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2018

- Mục tiêu: Cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 16/8/2016. Quy hoạch xây dựng xã Hoàng Kim đạt Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 17/10/2016. Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011. Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014; Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện  đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ, xác định các tiêu chí phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái… nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững,  nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị. Đảm bảo sự kết nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật giữa xã Hoàng Kim và các xã lân cận trong khu vực. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước,…); xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan. Khớp nối đồng bộ với quy hoạch xây dựng nông thôn các xã lân cận, các đồ án, các dự án đã và đang triển khai có liên quan. Rà soát, bổ sung, cập nhật các dự án, đồ án, công trình đã được xác định tại các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch mạng lưới phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án, dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 xây dựng xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

- Bản vẽ (CAD):

+ QH01: Sơ đồ vị trí

+ QH02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH03: Bản đồ định hướng không gian và kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng và môi trường

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi