0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

- Đồng Nai là tỉnh vừa nằm ở khu vực Đông Nam bộ, vừa thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) và vùng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM); Diện tích tự nhiên 5.907,236 km2 chiếm khoảng 1,8% diện tích của cả nước và 19,43% diện tích của vùng TP. Hồ Chí Minh (vùng KTTĐPN). Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu tích hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác. Đáp ứng yêu cầu liên kết vùng, yêu cầu tích hợp đa ngành. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2014

Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

- Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tạo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Định hướng phát triển không gian toàn vùng đến năm 2050 bao gồm : không gian xây dựng đô thị, dân cư nông thôn theo hướng gắn kết hài hòa với không gian công nghiệp tập trung, không gian du lịch, không gian sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Làm cơ sở để chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền trong việc lập các đồ án quy hoạch xây dựng chuyên ngành, lập các chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng sư dụng đất

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng

+ Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

+ Bản vẽ định hướng hệ thống cấp nước

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi