Mục tiêu của đề tài:

-          Xây dựng chỉ tiêu phân cấp thích nghi cho cây cà phê trên địa bàn

-          Xây dựng bản đồ thích nghi khi trồng cây cà phê đối với địa bàn nghiên cứu và đưa ra những giải pháp, kiến nghị

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/54 trang

(ht-ntn)

Date published: 02.04.2015 | 10:29
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi cây cà phê vối (Robusta) ở Đức Trọng, Lâm Đồng

Mục tiêu của đề tài:

-          Xây dựng chỉ tiêu phân cấp thích nghi cho cây cà phê trên địa bàn

-          Xây dựng bản đồ thích nghi khi trồng cây cà phê đối với địa bàn nghiên cứu và đưa ra những giải pháp, kiến nghị

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/54 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]