Quy hoạch sử dụng đất ở đâu?
Quy hoạch sử dụng đất vẫn được lập, vẫn được hăng hái thẩm định, vẫn được bảo vệ vất vả ở Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vẫn được cấp trên thận trọng phê duyệt. Xong rồi thực hiện thế nào cũng được.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]