Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu xây dựng
15 EP
Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu  xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình
15 EP
Bài giảng Kiểm định cầu
15 EP
TCVN 9155:2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất
0 EP
TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
0 EP
Cơ sở tạo hình, một số bài kiểm tra chất lượng tốt
25 EP
TCXDVN 46:2007 Chống sét cho công trình xây dựng – hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
0 EP
Bridge inspection, maintenance, and repair (Sổ tay kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa cầu)
15 EP
Những lưu ý, sự cố, cách xử lý cho từng công đoạn thi công cọc nhồi
15 EP
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]