Mẫu số 03- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng công trình
0 EP
Mẫu số 06 - Mẫu dấu thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng
0 EP
Mẫu số 05 - Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình
0 EP
Mẫu số 04- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
0 EP
Mẫu số 02- Báo cáo kết quả thẩm tra dự án
0 EP
Mẫu số 01- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư
0 EP
Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng tại Hà Nội
0 EP
Thông tư số 13/2013/TT-BXD Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]