Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp khối lượng kè

*) Bản vẽ:

- BĐKE-01: Bình đồ tổng thể mạng lưới kè kênh

- MCĐH-01: Mặt cắt ngang điển hình kênh 1

- MCĐH-02: Mặt cắt ngang điển hình kênh 2, 3

- MCĐH-03: Mặt cắt ngang điển hình kênh 4

- MCĐH-04: Mặt cắt ngang điển hình kênh trên đường

- MCĐH-05: Mặt cắt ngang điển hình kè hồ

- KE-TD-T1: Trắc dọc kè kênh tuyến số 1

- KE-TD-T2: Trắc dọc kè kênh tuyến số 2

- KE-TD-T3A: Trắc dọc kè kênh tuyến số 3A

- KE-TD-T3: Trắc dọc kè kênh tuyến số 3

- KE-TD-T4: Trắc dọc kè kênh tuyến số 4

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 03.08.2020 | 11:23
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp - Hạng mục: Kè Kênh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp khối lượng kè

*) Bản vẽ:

- BĐKE-01: Bình đồ tổng thể mạng lưới kè kênh

- MCĐH-01: Mặt cắt ngang điển hình kênh 1

- MCĐH-02: Mặt cắt ngang điển hình kênh 2, 3

- MCĐH-03: Mặt cắt ngang điển hình kênh 4

- MCĐH-04: Mặt cắt ngang điển hình kênh trên đường

- MCĐH-05: Mặt cắt ngang điển hình kè hồ

- KE-TD-T1: Trắc dọc kè kênh tuyến số 1

- KE-TD-T2: Trắc dọc kè kênh tuyến số 2

- KE-TD-T3A: Trắc dọc kè kênh tuyến số 3A

- KE-TD-T3: Trắc dọc kè kênh tuyến số 3

- KE-TD-T4: Trắc dọc kè kênh tuyến số 4

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]