0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.xls)

- Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Kết quả hoạt động năm 2015 là cơ sở và động lực cho việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch năm 2016, năm đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngành Công Thương Tỉnh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của HĐND Tỉnh và UBND Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 như: Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 – 2016; Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06/01/2015 của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ; Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa V.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016

* Thời điểm báo cáo: năm 2015

* Thành phần hồ sơ  bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi