0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thông tư Số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọ nhà thầu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thời điểm lập: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Thông tư Số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọ nhà thầu

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi