0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Căn cứ:

+ Triển khai chỉ thị số: 49-CT/TW nagyf 21/02/2005 của Ban bí thư khóa IX về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

+ Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị và tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kyc mới

+ Chỉ thị số 79-CT/ BVHTTDL ngày 22/5/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức thực hiện triển khai “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”

+ Nghị quyết sô 08/NQ-TW ngày 1/12/2011 của BCH trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi