0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc

- Phạm vi thực hiện: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu thực hiện trên phạm vi toàn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong các trường hợp và do các nguyên nhân gây ra. Căn cứ vào đặc thù điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, phạm vi Kế hoạch bao gồm các SCTD có thể xảy ra trong hoạt động vận chuyển, kinh doanh các loại xăng, dầu; sự cố trong quá trình hoạt động sử dụng xăng, dầu có ảnh hưởng đến môi trường và đời sống nhân dân.

- Lĩnh vực thực hiện: Các hoạt động vận chuyển, kinh doanh sử dụng xăng, dầu; lĩnh vực sản phẩm của dầu mỏ trên địa bàn tỉnh.

- Mục tiêu của đồ án Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc : Nhằm bảo đảm cho việc phòng ngừa, hạn chế tối đa SCTD xảy ra, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả SCTD, giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường do SCTD gây ra. Bảo đảm sẵn sàng ứng phó hiệu quả ở một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra SCTD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hoàn chỉnh hệ thống cơ chế, chính sách, lực lượng làm nòng cốt cho hoạt động ƯPSCTD trên địa bàn. Trang bị và hoàn thiện cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố.

* Thời điểm lập Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu : năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Vĩnh Phúc

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi