Việc ứng dụng chương trình Midas-Civil trong phân tích kết cấu và cầu giúp các sinh viên tiếp cận gần hơn với khoa học đồng thời giúp cho công việc phân tích mô hinh, kết cấu, cầu trở nên nhanh chóng.
Date published: 20.01.2015 | 23:35
Available in Ebook
Luận văn
30 EP

Nghiên cứu ứng dụng chương trình Midas-Civil trong phân tích kết cấu và cầu

Báo cáo tốt nghiệp gồm 3 phần

Phần I: Đặt vấn đề

Phần II: Nội dung của đề tài

Gồm có 4 chương

+ Chương I: Tổng quan về Midas-Civil

+ Chương II: Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong Midas-Civil

+ Chương III: Nghiên cứu chương trình Midas-Civil

+ Chương IV: Tính toán cầu bê tông dư ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng

Phần III: Kết luận và kiến nghị

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]