0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung 1/10.000 xây dựng huyện Ba Chẽ giai đọan 2010 – 2025 và tầm nhìn ngoài 2025, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung 1/10.000 xây dựng huyện Ba Chẽ giai đọan 2010 – 2025 và tầm nhìn ngoài 2025, tỉnh Quảng Ninh

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch: Bao gồm toàn bộ phạm vi ranh giới hành chính huyện Ba Chẽ, hiện tại có 08 đơn vị hành chính gồm 01 thị trấn Ba Chẽ và 07 xã (Đồn Đạc, Nam Sơn, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Lương Mông, Minh cầm). Phía Bắc giáp huyện Đình Lập (Lạng Sơn); Phía Nam giáp Hoành Bồ và cẩm Phả; Phía Đông giáp Tiên Yên; Phía Tây giáp Sơn Động (Bắc Giang).

- Quy mô diện tích tự nhiên của huyện là 605,6 km2.

- Được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung 1/10.000 xây dựng huyện Ba Chẽ giai đọan 2010 – 2025 và tầm nhìn ngoài 2025, tỉnh Quảng Ninh : Giúp cụ thể hóa những chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành các đề án phát triển xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân phát triển dân số và lao động, bảo vệ môi trường. Hình thành các hệ thống xây dựng cơ bản như: khu dân cư, hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thủy lợi...gắn bó hữu cơ với nhau nhằm khai thác tài nguyên hợp lý, kết hợp kinh tế với quốc phòng, đề ra các biện pháp bảo vệ môi trường tốt.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung 1/10.000 xây dựng huyện Ba Chẽ giai đọan 2010 – 2025 và tầm nhìn ngoài 2025, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung 1/10.000 xây dựng huyện Ba Chẽ giai đọan 2010 – 2025 và tầm nhìn ngoài 2025, tỉnh Quảng Ninh

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ thiết kế đô 

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi