0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Quy hoạch phát triển GTVT là một cơ sở, căn cứ quan trọng và được coi là yêu cầu tất yếu khách quan để Nhà nước quản lý vĩ mô đối với toàn bộ hoạt động của ngành GTVT trong sự cân đối với các ngành kinh tế khác. Ngoài ra nó còn phục vụ cho quá trình xây dưng các chương trình, kế hoạch trung hạn và ngắn hạn cho ngành, định hướng cho các chủ thể kinh tế trong và ngoài ngành lập dự án đầu tư, là cơ sở triển khai các dự án hợp tác quốc tế, khu vực, thu hút vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng GTVT từ bên ngoài. Vì vậy “Quy hoạch phát triển ngành GTVT tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030” là yêu cầu cấp thiết để định hướng sự phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh trong tương lai.

- Mục tiêu của đồ án “Quy hoạch phát triển ngành GTVT tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030” là: xác lập mục tiêu, quan điểm và hoạch định các chính sách, giải pháp phát triển ngành GTVT của tỉnh mang tính chiến lược, tầm nhìn đến năm 2030 để làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch triển khai chi tiết.

- Được UBND tỉnh Ninh thuận phê duyệt tại Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 6 tháng 9 năm 2018

- Thời điểm lập quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 - tỉnh Ninh Thuận: Năm 2018

*Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Văn bản:

+ Văn bản báo cáo thuyết minh quy hoạch nghành giao thông vận tảI giai đoạn 2011-2020

+ Báo cáo điều chỉnh quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

+ Bản đồ quy hoạch phát triển nghành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

+ Văn bản quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

+ Quyết định điều chỉnh, phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn116)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi