0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Báo cáo đầu tư dự án xây dựng khu công vụ

Báo bao gồm các phần sau:

Chương I: Sự cần thiết phải đầu tư

Chương II: Lựa chọn hình thức đầu tư

Chương III: Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng khu vực lập dự án

Chương IV: Phương án giải phóng mặt bằng, kế hoạh tái định cư

Chương V: Tính toán xác định nội dung và quy mô đầu tư

Chương VI: Giải pháp quy hoạch và kỹ thuật xây dựng các công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật khu công vụ

Chương VII: Đánh giá tác động của dự án tới môi trường và giải pháp sử lý

Chương VIII: Tính toán kinh tế dự án

Chương IX: Phân kỳ đầu tư và các gói thầu

Chương X: Kiến nghị hình thức quản lý thực hiện dự án

Chương XI: Tổ chức bộ máy quản dự án sau xây dựng

Chương XII: Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án

Chương XIII: Mối quan hệ và trách nhiệm của các bên liên quan đến dự án

Chương XIV: Đề xuất cơ chế riêng cho việc thực hiện dự án

Chương XV: Kết luận và kiến nghị

           (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi