Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính khung truc trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng
Date published: 17.01.2015 | 14:52
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính khung truc trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng

Báo cáo thực tập  tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

1:  Đặc điểm về mặt bằng công trình

2: Sơ đồ tính khung

3: Sơ đồ chọn kích thước dầm cột.

3.1.Đặc điểm về mặt bằng công trình

3.2.Sơ đồ tính khung

3.3.Sơ đồ chọn kích thước dầm, cột

3.4.Xác định tải trọng tác dụng lên khung

3.5.Xác định nội lực khung

3.6.Tính toán cốt thép

           (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]