Bài luận gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và kiến nghị.

Phần nội dung gồm 3 chương:

Chương 1:Thực trạng hệ thống giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2:Cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống giao thông công cộng thông minh và phát triển giao thông công cộng bền vững.

Chương 3:Đề xuất tổ chức hệ thống trạm dừng và nhà chờ thông minh cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu định dạng file word

(ht-ntn)

Date published: 29.12.2014 | 08:52
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Nghiên cứu tổ chức trạm dừng và nhà chờ cho xe buýt nhằm mục tiêu phát triển giao thông công cộng tại TP Hồ Chí Minh

Bài luận gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận và kiến nghị.

Phần nội dung gồm 3 chương:

Chương 1:Thực trạng hệ thống giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2:Cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống giao thông công cộng thông minh và phát triển giao thông công cộng bền vững.

Chương 3:Đề xuất tổ chức hệ thống trạm dừng và nhà chờ thông minh cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu định dạng file word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]