NỘI DUNG TIỂU LUẬN

Phần 1: Lời nói đầu

Phần 2: Cơ sở khoa học để phát triển giao thông bền vững

Phần 3: Cơ sở thực tiễn để phát triển KCHT giao thông bền vững

Phần 4: Các tiêu chí phát triển bền vững KCHT giao thông

Phần 5: Thực trạng về KCHT giao thông ở Việt Nam

Phần 6: Các khó khăn và một số giải pháp đã triển khai

Phần 7: Các chính sách và định hướng phát triển giao thông bền vững

Tài liệu định dạng file word

(ht-ntn)

Date published: 29.12.2014 | 08:26
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Tiểu luận Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng giao thông bền vững ở Việt Nam

NỘI DUNG TIỂU LUẬN

Phần 1: Lời nói đầu

Phần 2: Cơ sở khoa học để phát triển giao thông bền vững

Phần 3: Cơ sở thực tiễn để phát triển KCHT giao thông bền vững

Phần 4: Các tiêu chí phát triển bền vững KCHT giao thông

Phần 5: Thực trạng về KCHT giao thông ở Việt Nam

Phần 6: Các khó khăn và một số giải pháp đã triển khai

Phần 7: Các chính sách và định hướng phát triển giao thông bền vững

Tài liệu định dạng file word

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]