Mục tiêu của đề tài:

-          Đánh giá tình hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum ở 2 thời điểm 2005, 2010

-          Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2005-2010

-          Đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Nội dung, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang : (PDF/68 trang)

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 16:15
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005- 2010

Mục tiêu của đề tài:

-          Đánh giá tình hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum ở 2 thời điểm 2005, 2010

-          Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2005-2010

-          Đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Nội dung, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang : (PDF/68 trang)

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]