Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài mô hình hóa các bản đồ phân didngj trên lưu vực, phân tích đơn vị thủy văn, mô phỏng dòng chảy trên lưu vực thời kỳ 1978-1990 tại vị trí quan trắc là trạm thủy văn Tà Lài trên dòng chính sông Đồng Nai, thể hiện qua hệ số xá định R2.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan lưu vực

Chương 3: Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Kết quả

Chương 6: Kết luận và thảo luận

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/43 trang

 

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 14:57
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT mô phỏng tác động của sự thay đổi thảm phủ lên dòng chảy lưu vực sông Tà Lài mô hình hóa các bản đồ phân didngj trên lưu vực, phân tích đơn vị thủy văn, mô phỏng dòng chảy trên lưu vực thời kỳ 1978-1990 tại vị trí quan trắc là trạm thủy văn Tà Lài trên dòng chính sông Đồng Nai, thể hiện qua hệ số xá định R2.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan lưu vực

Chương 3: Tổng quan tài liệu nghiên cứu

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Kết quả

Chương 6: Kết luận và thảo luận

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/43 trang

 

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]