Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

pvman1991

Date published: 24.04.2017 | 16:32
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Đồ án tốt nghiệp - Cầu nhịp liên tục đúc hẫng, cầu dẫn nhịp I33m và Cầu dây văng, cầu dẫn dầm I33m

  Thành phần tài liệu bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

pvman1991

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]