0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 xây dựng xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đã được triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, quy hoạch nông thôn mới của xã Tam Đồng được lập trong thời gian ngắn và do có nhiều biến động trong thời gian lập các quy hoạch nên đã xảy ra sự không thống nhất giữa các hạng mục và diện tích trong quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch đồng ruộng và hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ công tác dồn điền đổi thửa. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới xuất hiện các vấn đề về chính sách, chủ trương làm thay đổi các dự báo của quy hoạch đã được duyệt như quy hoạch phân khu các đô thị (Quy hoạch nông thôn mới xã Tam Đồng được phê duyệt năm 2012, còn đồ án quy hoạch chung huyện Mê Linh được phê duyệt năm 2015. Do vậy nội dung đồ án quy hoạch nông thôn mới trước đây chưa cập nhập theo các đồ án quy hoạch phân khu đô thị). Và quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, bổ sung và thay đổi một số chỉ tiêu nông thôn mới (giai đoạn 2011-2015 19 tiêu chí, 39 chỉ tiêu; giai đoạn 2016-2020 19 tiêu chí, 45 chỉ tiêu) và một số văn bản khác… Bên cạnh đó định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã Tam Đồng có sự thay đổi.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tam Đồng, huyện Mê Linh đến năm 2030, tỷ lệ:1/5000

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2018

- Mục tiêu: Cụ thể hóa nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cụ thể hóa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 16/8/2016. Quy hoạch xây dựng xã Tam Đồng đạt Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ngày 17/10/2016. Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được thủ tướng Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011. Cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng huyện Mê Linh tỷ lệ 1/10.000 đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6694/QĐ-UBND ngày 16/12/2014; Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện  đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ, xác định các tiêu chí phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái… nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững,  nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị. Đảm bảo sự kết nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật giữa xã Tam Đồng và các xã lân cận trong khu vực. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước,…); xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan. Khớp nối đồng bộ với quy hoạch xây dựng nông thôn các xã lân cận, các đồ án, các dự án đã và đang triển khai có liên quan.Rà soát, bổ sung, cập nhật các dự án, đồ án, công trình đã được xác định tại các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch mạng lưới phát triển kinh tế xã hội và các quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện. Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án, dự án đầu tư và là cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 xây dựng xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội đến năm 2030

- Bản vẽ (CAD):

+ QH01: Sơ đồ vị trí

+ QH02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH03: Bản đồ định hướng không gian và kiến trúc cảnh quan

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng và môi trường

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi