0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg)

Quy hoạch chung hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu víi trung t©m lµ thµnh phè Vòng Tµu, lµ mét trong nh÷ng trung t©m ph¸t triÓn lín cña nÒn kinh tÕ c¶ n­íc vµ lµ mét cùc trong tam gi¸c ph¸t triÓn kinh tÕ Hå ChÝ Minh - Bµ RÞa Vòng Tµu - §ång Nai. Víi nh÷ng thuËn lîi vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, khÝ hËu vµ m«i tr­êng ®Çu t­, ®©y lµ khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng vµ ph¸t triÓn hµng ®Çu cña c¶ n­íc. §Ó gióp ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn HÖ thèng cÊp n­íc mét c¸ch hîp lý trong tÊt c¶ c¸c kh©u: lùa chän nguån n­íc, ph¸t triÓn c«ng suÊt c¸c nhµ m¸y n­íc, më réng m¹ng ®­êng èng, chèng thÊt thu thÊt tho¸t, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vËn hµnh, tr¸nh ph¸ vì sù c©n b»ng cña toµn bé hÖ thèng gi÷a c«ng suÊt nhµ m¸y n­íc vµ m¹ng l­íi ®­êng èng; Qui m« cña hÖ thèng vµ tr×nh ®é qu¶n lý, gi÷a cung vµ cÇu, gi÷a c¸c vïng, gi÷a c¸c giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn, phï hîp Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ ®· ®­¬c phª duyÖt

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : §iÒu tra thu thËp sè liÖu hiÖn tr¹ng hÖ thèng cÊp n­íc thµnh phè, c¸c sè liÖu vÒ kinh tÕ x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, giao th«ng vµ ®« thÞ cña tØnh. §Ò xuÊt chØ tiªu, tiªu chuÈn cÊp n­íc phï hîp víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn. Dù b¸o nhu cÇu dïng n­íc cho tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 (®Æc biÖt nh÷ng khu vùc ph¸t triÓn míi, c¸c ®« thÞ míi h×nh thµnh,...). Quy ho¹ch sö dông hîp lý nguån n­íc. Nghiªn cøu x¸c ®Þnh quy m« c«ng suÊt vµ vÞ trÝ c¸c nhµ m¸y n­íc cho giai ®o¹n ®Õn n¨m 2020. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt d©y chuyÒn c«ng nghÖ xö lý nước. Đưa ra KÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn Quy ho¹ch tæng thÓ hÖ thèng cÊp n­íc ®« thÞ tØnh Bµ RÞa-Vòng Tµu ®Õn n¨m 2020.

- Phạm vi nghiên cứu Quy hoạch chung hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Gåm 9 ®« thÞ vµ mét sè khu vùc liÒn kÒ, Kh«ng bao gåm thÞ trÊn §Êt §á vµ khu vùc Ph­ước H¶i (hai khu vùc nµy hiÖn t¹i ®· n»m trong quy ho¹ch cÊp n­íc n«ng th«n), víi tæng quy m« d©n sè c¸c ®« thÞ ®Õn n¨m 2015 lµ 728.000 ng­êi, vµ ®Õn n¨m 2020 d©n sè lµ 935.000 ng­êi

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ phạm vi khu vực nghiên cứu

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch các khu công nghiệp

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch phát triển các nhà máy nước giai đoạn 2015 – 2020

+ QH 05: Bản đồ đề xuất công nghệ xử lý nước mặt, nước ngầm

+ QH 06: Bản vẽ hiện trạng nhà máy nước các xã

+ QH 07: Bản vẽ mạng lưới quy hoạch cấp nước của các xã, thị trấn

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi