Luận văn Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước sông Nhuệ - Đáy thành phố Hà Nội
15 EP
Đánh giá hiện trạng và dự báo chất lượng nước sông Ba, Gia Lai theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020
15 EP
Áp dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) đánh giá chất lượng nước một số sông chính tỉnh Quảng Ngãi
15 EP
Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước
15 EP
Sổ tay phổ biến kiến thức Tài nguyên nước Việt Nam
0 EP
Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT Quy định định mức Kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước
0 EP
Thủy văn công trình, 1993
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]