Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm
15 EP
TCVN 9142:2012 Công trình thủy lợi - trạm bơm tưới, tiêu nước - yêu cầu cung cấp điện và điều khiển
0 EP
TCVN 9141:2012 Công trình thủy lợi - trạm bơm tưới, tiêu nước - yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]