0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Định dạng tài liệu: (.PDF)

- Bắc Kạn là tỉnh miền núi phía Bắc có tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 485.941 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 36.650 ha, Đất lâm nghiệp: 375.337 ha, độ che phủ đạt khoảng 68,5%. Toàn tỉnh có 7 huyện, 1 thị xã với dân số năm 2010 toàn tỉnh là 296.500 người, bao gồm 10 dân tộc anh em sinh sống với ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, cơ cấu nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp – công nghiệp – dịch vụ với tốc độ tăng trƣởng ở mức thấp, chưa có định hướng phát triển của từng ngành cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

- Nhìn chung, tài nguyên nƣớc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang được khai thác, sử dụng trên cơ sở quy hoạch của từng ngành kinh tế chƣa có quy hoạch tổng thể về khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc trên địa bàn toàn tỉnh. Để làm cơ sở cho các ngành kinh tế - xã hội xây dựng quy hoạch phát triển của từng ngành bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 cần phải có phương án phân bổ tài nguyên nước cho từng ngành kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và sử dụng hợp lý, hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Thời điểm lập Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn: năm 2012

- Được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định Phê duyệt Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ Bản đồ phân vùng mực nước lớn nhất có thể khai thác, tỉnh Bắc Kạn

+ Bản đồ phân vùng khai thác tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

+ Bản đồ vị trí vùng quy hoạch và vùng liên quan

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi