Nghiên cứu xây dựng chỉ tiêu, tiêu chí và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với điều kiện củ thể ở Việt Nam
Date published: 22.03.2014 | 10:39
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
15 EP

Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam

Nội dụng của Báo cáo gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam

Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng KCHT-GT dưới góc độ phát triển bền vững

Chương 3: Định hướng phát triển bền vững KCHT-GT ở Việt Nam

Chương 4: Các giải pháp, chính sách chủ yếu và lộ trình thực hiện

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]