Hướng dẫn kỹ thuật đấu nối thoáy nước thải, thoát nước thải, nước thải, đấu nối thoát nước thải, dự án vê sinh môi trường các thành phố duyên hải, thoát nước thải Nha Trang, thiết kế đi
Date published: 17.01.2015 | 13:02
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
25 EP

Hướng dẫn kỹ thuật đấu nối thoát nước thải

Mục tiêu tài liệu  nhằm cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong việc thực hiện đấu nối thoát nước thải vào hệ thống thoát nước của thành phố ( cụ thể là thành phố Nha Trang). Hướng dẫn giới thiệu quy định, yêu cầu đối với thoát nước và thực tế đấu nối tại thành phố Nhà Trang. Nguyên tắc bắt buộc trong đấu nối đảm bảo tối thiểu các rủi ro về môi trường. Tài liệu đưa ra phương án đấu nối, thiết kế điển hình mẫu các bể tự hoại cho hộ gia đình và cơ sở kinh doanh, bể tách mỡ và dầu ăn cho các cơ sở kinh doanh cũng như quy trình thực hiện đấu nối cho các phương án đấu nối khác nhau phù hợp với hệ thống thoát nước của thành phố.

Tài liệu gồm 2 phần:

-  Thuyết minh

-   Bản vẽ

Định dạng tài liệu: Thuyết minh và bản vẽ định dạng PDF

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]