Hồ chứa Tả Trạch là một trong những hồ chứa đa mục tiêu có nhiệm vụ chính là giảm thiểu thiên tai lũ lụt cho cho đồng bằng sông Hương và thành phố Huế, nghiên cứu việc tính toán lũ thiết kế, l
Date published: 26.09.2014 | 10:32
Available in Ebook
Báo cáo - Tài liệu hội thảo
20 EP

Tính toán lũ thiết kế, lũ PMF công trình hồ chứa Tả Trạch – tỉnh Thừa Thiên Huế

Hồ chứa Tả Trạch là một trong những hồ chứa đa mục tiêu có nhiệm vụ chính là giảm thiểu thiên tai lũ lụt cho cho đồng bằng sông Hương và thành phố Huế, nghiên cứu việc tính toán lũ thiết kế, lũ PMF là hết sức cần thiết.

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]