Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạchhệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần chuẩn bị kỹ thuật - thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạchhệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạchhệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần cấp điện và thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file PDF (.pdf), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

 

Date published: 11.12.2019 | 16:03
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Đông Cương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạchhệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần chuẩn bị kỹ thuật - thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạchhệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạchhệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường phần cấp điện và thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file PDF (.pdf), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]