0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

- Thực hiện Công văn số 187/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21/01/2015 về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất, Công văn số 3521/UBND-QHXD ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất, Công văn số 2764/STNMT-ĐĐ ngày 01/08/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện; UBND huyện Ninh Sơn đã có Văn bản số 1523/UBND-TH ngày 15/08/2016 về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND huyện lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ninh Sơn. Căn cứ vào các văn bản trên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung tiến hành lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để đảm bảo tính thống nhất về quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020.

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận là: Đề xuất với UBND tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh và phân bổ lại quỹ đất đai trên địa bàn huyện đến năm 2020 cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận và của huyện Ninh Sơn đến năm 2020. Đồng thời bổ sung các khu vực, các công trình phát sinh mới mà quy hoạch trước đây chưa đề cập trên cơ sở phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh. Làm căn cứ pháp lý lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, lập các dự án đầu xây dựng, các dự án đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi.....Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành của tỉnh và địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đề ra; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất hiện tại và tương lai của các ngành trên địa bàn huyện có hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. Góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế. Ổn định và phát triển các khu dân cư nông thôn, đô thị; nâng cao đời sống văn hoá, xã hội; thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ môi trường.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh báo cáo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn - tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ Nền HT2015 Ninh Sơn

+ Bản đồ Nền DCQH Ninh Sơn

+ Bản đồ Song suoi HT

+ Bản vẽ bình đồ

+ Bản vẽ DCQH_2020

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi