* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ 01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ 02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ 03: Sơ đồ hiện trạng giao thông

+ 04: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ 05: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải ,quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ 06: Sơ đồ tổ chức không gian vùng

+ 07: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ 08: Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông

+ 09: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ 10: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ 11: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ định dạng auto Cad (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Date published: 23.02.2021 | 13:49
Available in Ebook

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Hải đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ 01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ 02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ 03: Sơ đồ hiện trạng giao thông

+ 04: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ 05: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải ,quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ 06: Sơ đồ tổ chức không gian vùng

+ 07: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ 08: Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông

+ 09: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ 10: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ 11: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ định dạng auto Cad (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]