0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Căn cứ: Thực hiện công văn 4030/BVHTTDL ngày 12/11/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2013.

- Mục tiêu: Tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần V và kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch 5 năm 2010 – 2015, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành trên các lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể tha, du lịch và gia đình nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và góp phần vào công cuộc CNH – HĐH theo hướng hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế nhằm mục tiêu ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa mới xây dựng. Tiếp tục đầu tư cá thiết chế văn hóa mới từ tỉnh đến cơ sở và phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa Trung tâm VHTT – HTCĐ ở cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch, gia đình tạo nguồn động lực cho sự phát triển của ngành. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực ở nông thôn. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tiếp tục đầu tư xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, di tích, các công trình văn hóa lịch sử và thiết chế văn hóa, thể thao ngang tầm với mục tiêu phát triển bền vững. Tăng đầu tư nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển các hoạt động văn hóa. Phát triển rộng, mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao.

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2012

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi