Quy hoạch chung thị xã Đông Hà, quy hoạch chi tiết thị xã Đông Hà, quy hoạch giao thông thị xã Đông Hà, quy hoạch mạng lưới giao thông thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Date published: 08.01.2015 | 09:16
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
150 EP

Đồ án quy hoạch giao thông thị xã Đông Hà tỉnh Quảng Trị

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh ( định dạng word). Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần mở đầu:

1: Sự cần thiết quy hoạch

2: Các căn cứ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị

3: Mục tiêu và nhiệm vụ đồ án

4: Pham vi và giới hạn nghiên cứu

-Phần nội dung:

        Chương 1: Hiện trạng tổng hợp và đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông thị xã

        Chương 2: Định hướng pháp triển không gian

-Phần quy hoạch chi tiết:

       Chương 1: Quy hoạch chi tiết khu chức năng

       Chương 2: Nội dung quy hoạch chi tiết

       Chương 3: Thiết kế tuyến

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

-    Bản đồ địa hình và hiện trạng thị xã TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2020, TL 1/10000

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông đến năm 2020, TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá hiện trạng và quỹ đất xây dựng khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Bản đồ quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Bản đồ chỉ giới đường đỏ và cắm mốc tim đường khu đô thị nam Đông Hà TL 1/2000

-    Mặt bằng và trắc dọc sơ bộ tuyến TL1/2000

-    Bản vẽ điều phối ngang, dọc tuyến, tích lũy đất TL 1/500

-    Bình đồ và trắc dọc kỹ thuật tuyến đường TL 1/500

-    Mặt bằng san nền và thoát nước mưa tuyến đường TL 1/500

       -    Bản đồ an toàn giao thông TL 1/500….(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]