Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2020

- Bản vẽ phân khu và vạch tuyến giao thông

- Biểu đồ dòng hành khách sử dụng giao thông công cộng

- Bản đồ hệ thống tuyến giao thông công cộng

- Bản đồ vùng ảnh hưởng

2. Thuyết minh và Bảng thông kê dân số

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng quy hoạch file Excel(.xls); Ảnh file PNG(.png)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 

Ht-dqh

Date published: 17.01.2017 | 14:50
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
80 EP

Đồ án tổ chức giao thông công cộng - Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản vẽ

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2020

- Bản vẽ phân khu và vạch tuyến giao thông

- Biểu đồ dòng hành khách sử dụng giao thông công cộng

- Bản đồ hệ thống tuyến giao thông công cộng

- Bản đồ vùng ảnh hưởng

2. Thuyết minh và Bảng thông kê dân số

Định dạng bản vẽ file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc); Bảng quy hoạch file Excel(.xls); Ảnh file PNG(.png)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

 

Ht-dqh

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]