0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước - tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

- Để triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 3390/STNMT-ĐĐ ngày 19/8/2019 về việc đề nghị triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước đã có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước. Căn cứ vào các văn bản trên Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung tiến hành Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là: Cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 của tỉnh Ninh Thuận phân bổ cho huyện Ninh Phước đến địa bàn các xã, thị trấn. Đề xuất với UBND tỉnh việc phân bổ quỹ đất đai phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Làm căn cứ pháp lý để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020… theo quy định của Luật đất đai 2013. Giúp cơ quan quản lý nhà nước về đất đai xác định năm 2020 trên địa huyện sẽ triển khai thực hiện bao nhiêu công trình dự án có liên quan đến lĩnh vực đất đai; xác định được tổng diện tích cần phải thu hồi đất, diện tích chuyển mục đích, diện tích cho thuê đất đối với từng công trình, dự án... trên cơ sở đó xây dựng các phương án: hỗ trợ bồi thường khi thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bố trí tái định cư... và các vấn đề xã hội khác có liên quan.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi