0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch lần đầu tiên được triển khai lập ở nước ta theo quy định của Luật Quy hoạch; đây là nhiệm vụ rất mới, chưa có tiền lệ. Quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030 nhằm bố trí không gian phát triển quốc gia một cách hợp lý dựa trên tiềm năng thế mạnh của đất nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Nội dung quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ định hướng phân vùng và liên kết vùng trên lãnh thổ quốc gia (bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời) một cách khoa học để tạo không gian phát triển đồng bộ; định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn vớisử dụng có hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế hiệu quả.

- Trong quá trình lập quy hoạch tổng thể quốc gia, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Báo cáo Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 báo cáo Chính phủ xem xét trước khi trình xin ý kiến Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương theo Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII. Do vậy, việc xây dựng báo cáo Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến trước khi hoàn thiện quy hoạch tổng thể quốc gia là rất cần thiết.

- Mục tiêu: Kiến tạo một mô hình phân bổ không gian phát triển quốc gia hiệu quả, bền vững, hình thành được các vùng động lực, các trung tâm kinh tế, đô thị chiến lược, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế cao, thúc đẩy thực hiện mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2050 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Thời điểm báo cáo: Năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050

+ Phụ lục báo cáo đánh giá hiện trạng quốc gia

(huycuong - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi