0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nông Hạ giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Bên cạnh nhưng thành tựu đạt được thì nền kinh tế của xã còn có những tồn tại và hạn chế đó là: chưa khai thác và phát huy hết tiềm năng lợi thế của xã; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đã được cải thiện và nâng cao nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn; mô hình sản xuất còn phân tán, nhỏ nẻ mang tính tự cung tự cấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịnh theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ còn chậm chưa tạo được đột phá; công tác quy hoạch chưa được quan tâm. Để từng bước xây dựng xã bộ mặt nông thôn khang trang, môi trường sống trong lành, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được được nâng cao; giảm khoảng cách giàu nghèo và khoảng cách giữa thành thị và nông thôn; an ninh, chính trị được giữ vững. Vì vậy, cần phải quy hoạch tổng thể, đồng bộ về mọi mặt nhằm đáp ứng và thực hiện các mục tiêu đề ra. Do đó, việc lập đồ án “Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Nông Hạ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020” là cấp bách và cần thiết.

- Mục tiêu của đồ án “Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Nông Hạ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020” là: Đảm bảo đầy đủ các tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Chính phủ vào năm 2020. Đồng thời đáp ứng định hướng phát triển xã với các yêu cầu, tiêu chuẩn, chất lượng của một thị trấn trong tương lai. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình hiện đại hoá nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, phát triển dịch vụ, xác định các chỉ tiêu phát triển chung và cụ thể cho từng lĩnh vực của toàn xã, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái... nhằm đảm bảo tính khả thi và phát triển bền vững. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật; xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đảm bảo sự phát triển đồng bộ, hài hòa và kết nối tốt giữa khu vực làng xóm hiện có với các khu vực phát triển mới và với các xã, vùng lân cận. Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đối với khu vực hay sảy hoặc có nguy cơ sảy ra thiên tai. 

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Nông Hạ huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nông Hạ giai đoạn năm 2011 - 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2011

+ QH_03: Bản vẽ không gian tổng thể toàn xã

+ QH_04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất năm 2020

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch sản xuất

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH_08: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

+ QH_09: Bản vẽ định hướng quy hoạch phát triển không gian khu trung tâm

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã

(nvl-qtrinh98-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi